Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL”

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy o Kulturze Fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113 z późniejszymi zmianami) oraz Prawa o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 4
Stowarzyszenie może posiadać statut organizacji pożytku publicznego od momentu wpisu odpowiedniej wzmianki do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 5

Stowarzyszenie może posiadać własnego patrona, odznakę, proporczyk oraz emblemat.
§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 7

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Pniewy.
§ 8

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 9

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 10

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci z napisem wskazującym jego nazwę i siedzibę.
§ 11

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II – Cele działania i formy działania

§ 12

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, organizowanie i rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej. Ponadto, tworzenie dla członków oraz innych kolarzy warunków organizacyjnych, technicznych i materialnych dla uprawiania kolarstwa turystycznego, sportowego oraz uczestniczenia w zawodach sportowych.
§ 13

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku.
2) Propagowanie szeroko pojętej kultury fizycznej i turystyki rowerowej.
3) Promocja miasta Pniewy oraz ziemi pniewskiej na imprezach kolarskich oraz poza nimi.
4) Prowadzenie czynnej działalności na rzecz rozwoju kolarstwa w Pniewach.
5) Działania na rzecz integracji środowiska rowerowego w regionie gmin sąsiadujących z Miastem i Gminą Pniewy.
6) Uczestniczenie w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych na terenie kraju i poza jego granicami.
7) Tworzenie sekcji sportowych i turystycznych dla różnych grup wiekowych.
8) Wspieranie i promocję młodych talentów sportowych.
9) Organizacja ogólnodostępnych imprez turystycznych oraz zawodów rowerowych.
10) Działania dążące do wytyczenia ścieżek, tras, dróg i szlaków rowerowych oraz działania na rzecz rozbudowy infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki oraz użytkowaniu roweru.
11) Podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
12) Działanie na rzecz eliminowania barier architektonicznych nieprzyjaznych rowerzystom oraz osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, rodzicom z wózkami dziecięcymi.
13) Prowadzenie witryn internetowych będących głównym medium stowarzyszenia i niestowarzyszonych rowerzystów.
14) Wydawanie biuletynu i literatury przedstawiającej i popularyzującej kolarstwo na ziemiach polskich i jego historię rozwoju.
15) Przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji zasłużonych w swej działalności dla realizacji celów Stowarzyszenia.
16) Promocja różnych aspektów ekologicznego stylu życia m.in.: sortowanie odpadów, recykling, popularyzowanie odnawialnych źródeł energii, ochrona cennych zasobów środowiska naturalnego.
17) Organizowanie zebrań dyskusyjnych i towarzyskich: konferencji, debat, szkoleń, warsztatów itp.
18) Promocja zdrowego stylu życia.
19) Organizowanie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, z elementami zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży.
20) Organizowanie akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć, z których dochód przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 14

Stowarzyszenie dla zapewnienia realizacji swych statutowych celów może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności poprzez:
1) realizowanie reklam poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w środkach masowego przekazu na imprezach masowych, na tablicach reklamowych,
2) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
3) pozostałą działalność rekreacyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną,
4) promocję i organizację imprez sportowych, organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych w halach i na powietrzu,
5) działalność organizatorów turystyki,
6) działalność związaną z produkcją rozrywkową (organizacja festynów dla dzieci i dorosłych),
7) pozostałą sprzedaż detaliczną poza siecią sklepów (sprzedaż detaliczna dowolnych towarów w dowolny sposób),
8) koncerty różnego typu (koncerty dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
9) wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
10) naprawę rowerów,
11) doradztwo techniczne związane z naprawami i zakupem sprzętu rowerowego,
12) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
§ 15
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić współpracę z przedstawicielami władz pozarządowych, rządowych i samorządowych.
Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 16

Stowarzyszenia może zostać każdy, kto ukończył lat 12, w życiu kieruje się zasadami uczciwości i bliskie mu są cele działalności. Członkowie niepełnoletni wstępują do Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
§ 17
Członkowie dzielą się na:
1) Zwyczajnych
2) Wspierających
3) Honorowych
§ 18

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym cudzoziemcem nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 19

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
§ 20

Podstawą do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest pisemna deklaracja woli wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia podpisana przez kandydata do Stowarzyszenia.
§ 21
Członek zwyczajny ma prawo:
1) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
3) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 22

Członkowie niepełnoletni nie mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia.
§ 23

Członkowie w wieku poniżej 16 lat nie mogą korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego.
Zgłaszanie i przyjmowanie w poczet członków, osób niepełnoletnich może odbywać się po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 24

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
2) Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia w wymiarze minimum 12 roboczogodzin rocznie.
3) Regularne opłacanie składek członkowskich obowiązujących w Stowarzyszeniu, gdzie okresem składkowym będą 3 miesiące.
4) Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 25

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 26

Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich organów lub pełnomocników.
§ 27

Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, korzystać z pomocy Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 28

Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§ 29

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka wspierającego.
§ 30

Członek honorowy posiada wszystkie obowiązki członka zwyczajnego, zwolniony jest jedynie z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia w wymiarze określonym w § 24 pkt. 2.
§ 31

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu. Przy czym członkowstwo ustaje po uregulowaniu wszystkich zobowiązań.
2) Skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania przez 6 miesięcy z opłatą składek członkowskich lub świadczeń, lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres co najmniej 2 lat. Zarząd może odstąpić od skreślenia członka w uzasadnionych przypadkach.
3) Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
4) Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
5) Śmierci członka.
Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 32

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 33

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

§ 34

Wybór do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 35

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 32 pkt. 2, 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

§ 36

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos:
1) przewodniczącego obrad – przy uchwałach Walnego Zgromadzenia Członków,
2) prezesa Zarządu – przy uchwałach Zarządu,
3) przewodniczącego – przy uchwałach Komisji Rewizyjnej.

§ 37

1) Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2) W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz osoby zaproszone.
3) Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 38

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) określenie kierunków i form działalności Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) zatwierdzanie preliminarza budżetowego Zarządu,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) wybór władz Stowarzyszenia wymienionych w § 32 pkt. 2 i 3:
a) 6 członków Zarządu,
b) 3 członków Komisji Rewizyjnej,
6) rozpoznawanie wniosków zgłoszonych przez Członków i pozostałe władze Stowarzyszenia,
7) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
9) uchwalanie regulaminu pracy władz Stowarzyszenia,
10) uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
12) uchwalanie zasad udzielania pomocy Członkom Stowarzyszenia.

§ 39

Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu, proponowanym porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, w tym e-mailami, faksami lub SMS-ami, co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.
W przypadki braku kworum Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w drugim terminie, w tym samym miejscu 30 minut później.

§ 40

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach: z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, 1/3 członków zwyczajnych lub 2/5 ogółu członków Stowarzyszenia z zachowaniem wymogów formalnych określonych w § 39.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 41

W skład Zarządu wchodzą członkowie wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków:
1) Prezes,
2) Wiceprezes,
3) Sekretarz – Skarbnik,
4) 3 Członków Zarządu odpowiedzialnych za:
a) sport,
b) turystykę,
c) prowadzenie strony internetowej,
d) programy i projekty edukacyjne oraz przygotowanie wniosków o dotacje.

§ 42

1) Posiedzenia Zarządu są zwoływane co najmniej raz na kwartał. Tryb i sposób działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.
2) Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu o których mowa w § 41 pkt. 4.

§ 43

Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) sporządzanie planów pracy,
4) określanie potrzeb finansowych Stowarzyszenia – sporządzanie projektów budżetu oraz preliminarza rocznego,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
8) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych Stowarzyszenia, w tym regulaminów,
9) podejmowanie uchwał o świadczeniach innych niż składki członkowskie,
10) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz innymi organizacjami i instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
11) zwoływanie Walnych Zebrań Członków i przygotowywanie na nie wniosków,
12) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków,
13) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
14) rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 44

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontrolującym i nadzorującym całokształt działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

§ 45

Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, a w razie potrzeby, także Sekretarza.

§ 46

Tryb i sposób działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 47

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 48

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń dokonanych podczas przeprowadzania kontroli,
3) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków,
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 49

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być spokrewnieni ani w sposób mogący budzić wątpliwość co do ich niezawisłości z członkami Zarządu Stowarzyszenia, nie mogą również pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Rozdział V – Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 50

Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa, oraz dowolnego innego członka Zarządu.
§ 51

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz procedurach planistycznych, uprawniony jest każdy członek Zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział VI – Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 52

Dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenie posiada majątek składający się z:
1) funduszów wpływających z opłat wpisowych, składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
2) darowizn, zapisów, dotacji, dochodów z ofiarności publicznej,
3) wpływów ze zbiórek, imprez publicznych, loterii organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 53

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia. Stowarzyszenie samodzielnie gospodaruje własnymi funduszami i majątkiem powierzonym. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na jego cele i potrzeby.

§ 54

Statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów zabraniają:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

§ 55

W imieniu Stowarzyszenia umowę sponsorską ze sponsorem negocjuje i podpisuje Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia oraz jeden z członków Zarządu. Na negocjacje i podpisanie umowy sponsorskiej zgodę musi wyrazić Zarząd Stowarzyszenia. Umowa sponsorska jest ważna w chwili ratyfikacji jej przez Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.
Rozdział VII – Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 56

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie zwykła większością bez względu na liczbę obecnych.

§ 57

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Likwidatora i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele charytatywne.