Regulamin Mistrzostw Wielkopolski w Kolarstwie Górskim XC

REGULAMIN ZAWODÓW

XIV Otwarte Mistrzostwa

Wielkopolski w Kolarstwie Górskim XC MTB

– Pniewy Księże Góry 2018

  1. Organizatorzy:

Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL”

Pniewy, ul. Wolności 20

Partnerzy:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach,

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ognisko ,, Pałuki ”,

Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu.

Dyrektor Zawodów: Eugeniusz Siminiak, tel. +48787865003

Biuro Zawodów: biuro@odjechani-team.pl

  1. Cel imprezy:

– popularyzacja wyścigów kolarskich dla posiadaczy rowerów górskich

– promocja roweru jako sposobu na spędzenie wolnego czasu

– promocja miasta Pniewy i okolic, jako terenów sprzyjających uprawianiu turystyki sportowej i rekreacji.

  1. Termin i miejsce zawodów:

Zawody odbędą się w dniu 20-05-2018 r.

Zawody odbędą się na terenach Księżych Gór w Pniewach.

Biuro Zawodów (boisko Księże Góry ) czynne od godz. 8.30

Zapisów na listę startową można dokonać na 30 min. przed startem w danej kategorii wiekowej.

  1. Warunki uczestnictwa:

Zawody mają charakter otwarty. Prawo startu mają kobiety oraz mężczyźni w następujących kategoriach :

Mężczyźni

kategoria rocznik

mini żak (dzieci)                    2010 – 2008

żak                                        2007 – 2006

młodzik                                  2005 – 2004

junior młodszy                       2003 – 2002

junior                                     2001 – 2000

senior (elita)                         1999 i starsi

Kategorie dodatkowe:

Mastr I                                 1987 – 1978

Mastr II                                1977 – 1968

Mastr III                                1967 – 1961

Mastr IV                               1962 i starsi

Kobiety

Mini żak (dzieci)                   2010 – 2008

Żaczka                                 2007 – 2006

Młodziczka                           2005 – 2004

Juniorki                                2003 – 2000

Kobieta senior (elita)          1999 i starsze

Kobieta Mastr                    1987 i starsze

Inne kategorie dodatkowe:

Mężczyźni Pniewy – mieszkańcy Gminy Pniewy, uczniowie pniewskich szkół oraz członkowie Stowarzyszenia bez podziału na kategorie wiekowe.

Uczestnicy Akademickich Mistrzostw Wielkopolski klasyfikowani wg kategorii wiekowych powyżej oraz w oparciu o Regulamin zawodów AZS.

    5. Ubezpieczenie i odpowiedzialność:

a) każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność; za niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując stosowne oświadczenie. Za niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

b) Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

„Znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania w trakcie trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i podejmuję ją w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do wiadomości, iż w razie wypadku, w szczególności spowodowanego przez innego uczestnika zawodów, nie przysługują mi jakiekolwiek roszczenia w stosunku do organizatora zawodów. Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany lub bezpośredni.
Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach pod nazwą XIV Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwie Górskim XC MTB – Pniewy Księże Góry 2018. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL” z siedzibą w Pniewach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów sportowych pod nazwą XIV Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwie Górskim XC MTB – Pniewy Księże Góry 2018.”
c) Organizator ubezpiecza uczestników w zakresie nnw podczas zawodów, jednak zaleca uczestnikom zawodów dodatkowe ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków,
d) Zabezpieczenie rzeczy osobistych przed kradzieżą należy do obowiązków każdego zawodnika i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za tego typu przypadki,
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy lub śmierć uczestników wyścigu odniesione w trakcie zawodów oraz szkody wyrządzone przez uczestników wyścigu wobec osób trzecich.
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich oraz za zdarzenia losowe powstałe w czasie wyścigu z winy uczestnika.
g) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
h) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim lub wobec Organizatora.
i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność ponosi uczestnik.
j) W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
k) Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

6. Zasady rozgrywania zawodów:

Zawodnikom zabrania się :

a) skracania wyznaczonej trasy,

b) opuszczania okrążeń,

c) utrudnianie wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami, zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy.

d) Używanie agresywnych i niecenzuralnych słów podczas zawodów

e) Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania wyścigu.

f) Zakazana jest wymiana roweru podczas wyścigu.

Zawodnik zobowiązany jest być w stanie trzeźwym i nie może być pod wpływem żadnych środków odurzających.

     7 . Godziny startów i dystanse :

Ilość rund zostanie podana przed startem każdej kategorii wiekowej

– dzieci                                  10.00                     (czas zwycięzcy ok. 20 min)

– żak                                      10.45                     (czas zwycięzcy ok. 20 min)

– żaczka                                 10.45                     (czas zwycięzcy ok. 20 min)

– młodzicy                              10.45                     (czas zwycięzcy ok. 30 min)

– młodziczki                            10.45                     (czas zwycięzcy ok. 30 min)

– juniorki                                 11.50                     (czas zwycięzcy ok. 50 min)

– kobiety senior (elita)            11.50                     (czas zwycięzcy ok. 50 min)

– kobiety masters                   11.50                     (czas zwycięzcy ok. 50 min)

– juniorzy młodsi                    13.30                     (czas zwycięzcy ok. 60 min)

– masters I                            13.30                     (czas zwycięzcy ok. 60 min)

– masters II                           13.30                     (czas zwycięzcy ok. 60 min)

– masters III                          13.30                     (czas zwycięzcy ok. 60 min)

– masters IV                         13.30                     (czas zwycięzcy ok. 60 min)

– juniorzy                              15.30                     (czas zwycięzcy ok. 80 min)

– senior (elita)                      15.30                     (czas zwycięzcy ok. 80 min)

Poszczególne kategorie będą nagradzane w trakcie trwania następnych wyścigów

Dekoracja kat. Mastres, Junior oraz Senior (Elita) ok. godz.17.00

Zakończenie imprezy ok. godz. 17.30

     8 . Zwycięzcy :

Zwycięzcą wyścigu w każdej kategorii zostaje zawodnik, który wyznaczony dystans wyścigu pokona w najkrótszym czasie.

Zawodnicy zdublowani w danej kategorii kończą wyścig na okrążeniu, w którym zwycięzca wyścigu w danej kategorii przejechał linię mety.

9. Opłaty :

Wpisowe wynosi :

– mini żak, żak, młodzik ( chłopcy i dziewczęta)                               bez opłat

– Kat. Masters                                                                                 – 30 zł

– Kat. Senior (ELITA)                                                                      – 30 zł

– inne kategorie                                                                              – 20 zł

– członkowie Stowarzyszenia Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL” bez opłat

Opłata jednorazowa: 10,00 zakup chipa

10. Nagrody:

Zawodnicy w poszczególnych kategoriach walczą o następujące nagrody:

Kategoria: mini żak, żak/żaczka, młodzik/młodziczka – miejsca 1-3 medale i dyplomy

Kategoria: senior (elita) miejsca 1-3 puchary, 4 – 6 medale

Pozostałe kategorie: 1 – 3 miejsce puchary

11. Warunki techniczne:

a) zakazane są rowery wspomagane elektrycznie lub w jakkolwiek inny mechaniczny sposób oraz rowery przełajowe,

b) wymaga się, aby szerokość opony nie była mniejsza niż 45mm,

c) dopuszcza się do startu rowery o średnicy koła 26” lub 27,5”, lub 28”, lub 29” pod warunkiem, że spełniają wymagania ppkt. b),

d) w przypadku kategorii mini żak, żak organizator dopuszcza rowery o mniejszej średnicy koła,

e) zawodnik zobowiązany jest do startu z oryginalnym numerem startowym wydanym przez organizatorów,

f) numer startowy należy zamocować na kierownicy tak, aby był czytelny dla sędziów,

g) warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sztywnego kasku ochronnego zarówno podczas zawodów, jak i podczas jazd treningowych.

12. W momencie zapisów Zawodnicy zobowiązani są okazać dowód tożsamości.

13. W wypadku zagubienia lub zniszczenia numeru zawodnik jest zobowiązany wykupić duplikat numeru od organizatora. Za zniszczenie rozumie się również pozbawienie numeru kolorowych krawędzi poprzez przycięcie .

     Koszt duplikatu wynosi 10 zł

14. Organizator zapewnia:

a) posiłek regeneracyjny oraz napoje dla startujących w kategoriach innych niż mini żak. Uczestnicy w kategorii mini żak otrzymują słodki poczęstunek i opaskę odblaskową,

b) dostęp do urządzeń sanitarnych,

c) oznakowanie i zabezpieczenie trasy przejazdu uczestników wyścigu,

d) numery startowe wydawane zgodnie z Regulaminem.

e) Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas zawodów.

15. Brak znajomości regulaminu nie chroni przed konsekwencjami jego postanowień.

16. W kwestiach spornych decyzja sędziego głównego jest ostateczna.

17. Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania zawodów a wynikające w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości tuż przed startem przez przedstawiciela Komisji Sędziowskiej.

18. W sytuacjach nieopisanych w danym regulaminie decydujący głos ma komisja w składzie:

Sędzia Główny zawodów,

Przedstawiciel organizatora.

19. Wszelkie informacje i wyniki: http://odjechani-team.pl

No Comments

Categories: Regulamin zawodów

Zaproszenie na zawody

No Comments

Categories: Kolarstwo górskie

Psarskie 15 kwietnia 2018 r. – sprawozdanie

Nasza wyprawa do Psarskiego zakończyła się sukcesem. Uczestnikom trasa odpowiadała, wręcz naciskali aby wydłużyć ją. Pierwotnie planowane 22 km zamieniły się tym sposobem w 27 km. Trzeba jednak przyznać, że dodatkowym bodźcem by pokręcić więcej był dosyć silny wiatr. W Psarskiem dzięki uprzejmości proboszcza mogliśmy wejść do świątyni i pomodlić się oraz pooglądać wyjątkowe wnętrze. Zajrzeliśmy również nad jezioro podziwiając olbrzymie stare dęby.
Read More

No Comments

Categories: Odjechane trasy