1. Organizator:
Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL”
Pniewy, ul. Wolności 20
2. Partnerzy:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach,
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego
T.A.B. Bartosz Witczak właściciel platformy PULSSTORY
3. Dyrektor Zawodów: Eugeniusz Siminiak, tel. +48787865003
4. Biuro Zawodów: biuro@odjechani-team.pl
5. Sędzia Główny:
6. Pomiar czasu: FOXTER SPORT Agata Błaszyk z siedzibą w Kole
7. Patronat honorowy: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny
8. TERMIN i MIEJSCE WYŚCIGU :
a) Termin: 12.08.2018 ( Niedziela)
b) Miejsce Startu i Mety: Pniewy, ul.Wiśniowa
9. BIURO WYŚCIGU: Pniewy ul. Wiśniowa (Parking) otwarte od godz.11:00 do 17:45
10. START od godz. 13:00 co 5 minut w 5 – 10 osobowych grupach.
a) Liczebność grupy będzie zależała od liczby zgłoszeń.
b) Tworzenie grup startowych odbywać się będzie przy pomocy systemu losującego, odrębnie dla każdej kategorii sprzętu o których mowa w pkt. 15. Zawodnicy kategorii Pniewy zostaną rozlosowani na zasadach jak wyżej.
c) Ustalenie liczebności grup oraz losowanie do grup startowych odbędzie się 10.08.2018 r. ok. godz. 23.59 po zamknięciu zapisów,
d) Informacja o przypisaniu do poszczególnych grup startowych z podaniem godziny startu zostanie opublikowana na stronie Organizatora nie później niż godz. 18.00 11.08.2018 r.,
e) Organizator zastrzega możliwość zmian składu grup startowych tylko w przypadku związanym ze startem nieletnich lub niepełnosprawnych,
f) O kolejności wypuszczania grup startowych osobno dla rowerów szosowych, poziomych i innych decyduje Organizator.
11. Cel imprezy:
a) popularyzacja wyścigów kolarskich dla posiadaczy rowerów szosowych,
b) promocja roweru jako sposobu na spędzenie wolnego czasu,
c) promocja miasta Pniewy i okolic, jako terenów sprzyjających uprawianiu turystyki sportowej i rekreacji,
d) upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród młodzieży oraz osób dorosłych,
e) wyłonienie najlepszych „szosowców” w poszczególnych kategoriach rowery szosowe i inne,
f) reklama Wielkopolski jako regionu, który sprzyja kolarstwu szosowemu przez co nastąpi podniesienie rangi sportu wielkopolskiego w kraju,
g) zachęcenie do uprawiania tej olimpijskiej dyscypliny kolejne rzesze rowerzystów,
h) zachęcenie mieszkańców regionu na którym odbywają się zawody do uprawiania kolarstwa szosowego,
i) cel sportowy, tzn. pozwoli porównać wyniki osiągane poprzez poszczególnych zawodników na tle innych startujących,
j) wymiana doświadczeń związanych z podglądaniem rywali (ich techniki, sprzętu) oraz bezpośrednio w rozmowach budowania więzi wynikających ze sportowego ducha walki,
k) szerzenie sportu jako alternatywy wobec spędzania czasu przed telewizorem lub komputerem,
l) przeciwdziałanie patologiom społecznym, życie bez używek: alkoholu, papierosów, narkotyków i innych środków odurzających i substancji psychotropowych,
m) promocja miasta PNIEWY,
n) marketing i promocja sponsorów.
12. WPISOWE I ZGŁOSZENIA:
a) ZAPISY ZOSTANĄ OTWARTE OD 12.07.2018
b) Zgłoszenia należy dokonać poprzez Internet w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej : https://foxter-sport.pl/registration/register/142
c) Potwierdzeniem zgłoszenia jest wniesienie opłaty startowej w kwocie 50 zł na konto Organizatora,
d) Opłata startowa zawiera opłatę za nr startowy,
e) Startowe należy wpłacić do 10.08.2018 r.,
f) Startowe, które wpłynie na konto po dacie 10.08.2018 r. będzie podlegało uzupełnieniu do kwoty 100 zł w dniu zawodów (płatne w biurze zawodów),
g) Opłatę startową można wnieść w dniu zawodów z zastrzeżeniem, że będzie ona wynosiła 100 zł (płatna w biurze zawodów),
h) Lista startowa zostanie zamknięta w dniu 10.08.2018 r. o godz. 23.59,
i) Nazwa i Numer rachunku dla wpłat startowego: poprzez konto firmy FOXTER SPORT za pomocą płatności internetowych „Przelewy 24”,
j) Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej w przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników z wniesioną opłatą startową, która wynosi 120 startujących,
k) W przypadku rezygnacji ze startu w zawodach startowe nie będzie zwracane,
l) Zawodnik, który nie stawi się na STARCIE lub zrezygnuje ze startu w zawodach traci prawo do zwrotu wpisowego oraz wszystkich świadczeń związanych z opłata startowa,
m) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu na zawody oraz powrotu do domu.
13. Warunki uczestnictwa:
a) Zawody mają charakter otwarty,
b) Prawo startu mają kobiety oraz mężczyźni w następujących kategoriach:
• Rower szosowy,
• Rower poziomy,
• Rower inny niż szosowy lub poziomy (rower, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek),
• Kategoria młodzieżowa (wiek 14 – 17 lat) bez podziału na rodzaj roweru,
• Pniewy (uczestnicy, którzy mieszkają lub pracują, lub uczą się, lub są członkami organizacji społecznych działających na terenie Gminy Pniewy). Zawodnicy kategorii Pniewy będą klasyfikowani dodatkowo w kategorii rower szosowy lub rower inny niż szosowy.
c) W momencie odbioru numeru startowego Zawodnicy zobowiązani są okazać dowód tożsamości. W przypadku osób nieletnich wymagane jest okazanie dowodu tożsamości przez jednego rodziców lub opiekunów prawnych.
14. TRASA I ORGANIZACJA PRZEBIEGU ZAWODÓW
a) Na starcie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy max po 5 – 10 zawodników. Poszczególne grupy startują w odstępach 5 minuty,
b) Limit czasu dla dystansu wyścigu wynosi 4 godziny, po tym czasie zawodnicy nie będą klasyfikowani,
c) Punkt kontrolny i żywieniowy dla 96 km szosa znajdować się będzie w Pniewach – na 1/3 i 2/3 dystansu to jest na 32 km, 64 km oraz na mecie 96 km,
d) osoby w kategorii młodzieżowej wystartują na dystansie krótkim tzn. 64 km w odrębnej grupie max. 15 osobowej w asyście pojazdów zabezpieczenia (min. 1 samochód osobowy i motocykl),
e) podczas wyścigu, uczestnicy będą mieli mierzony czas indywidualny na podstawie pomiaru elektronicznego z wykorzystaniem numeru startowego z chipem,
f) zwycięzcami zawodów w poszczególnych kategoriach będą zawodnicy, którzy uzyskają na mecie wyścigu najkrótszy czas przejazdu netto.
15. W wypadku zagubienia lub zniszczenia numeru zawodnik jest zobowiązany wykupić duplikat numeru od Organizatora. Za zniszczenie rozumie się również pozbawienie numeru kolorowych krawędzi poprzez przycięcie .
Koszt duplikatu wynosi 10 zł.
16. Ubezpieczenie i odpowiedzialność:
a) każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność; za niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując stosowne oświadczenie. Do zawodów mogą być dopuszczeni również zawodnicy, którzy ukończyli 14 rok życia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Za niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni,
b) Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
„Znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania w trakcie trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i podejmuję ją w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do wiadomości, iż w razie wypadku, w szczególności spowodowanego przez innego uczestnika zawodów, nie przysługują mi jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora zawodów. Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność Organizatora zawodów jest określona przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany lub bezpośredni.
Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach pod nazwą „I Pniewskie Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Kolarstwie Szosowym”. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL” z siedzibą w Pniewach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów sportowych pod nazwą „I Pniewskie Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Kolarstwie Szosowym”. Dane osobowe związane z rejestracją i pomiarem czasu przetwarzać będzie FOXTER SPORT Agata Błaszyk z siedzibą w Kole. Do danych dotyczących uczestnika zawodów przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.”
c) Organizator ubezpiecza uczestników w zakresie NNW podczas zawodów, jednak zaleca uczestnikom zawodów dodatkowe ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków,
d) Zabezpieczenie rzeczy osobistych przed kradzieżą należy do obowiązków każdego zawodnika i Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za tego typu przypadki,
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy lub śmierć uczestników wyścigu odniesione w trakcie zawodów oraz szkody wyrządzone przez uczestników wyścigu wobec osób trzecich,
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich oraz za zdarzenia losowe powstałe w czasie wyścigu z winy uczestnika,
g) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach,
h) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim lub wobec Organizatora,
i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność ponosi uczestnik,
j) W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów,
k) Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
17. Zawodnikom zabrania się :
a) skracania wyznaczonej trasy,
b) opuszczania okrążeń,
c) utrudnianie wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami, zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy.
d) Używanie agresywnych i niecenzuralnych słów podczas zawodów,
e) Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania wyścigu. O tym, co jest niedozwoloną pomocą techniczną rozstrzyga Sędzia Główny.
f) Zakazana jest wymiana roweru podczas wyścigu,
g) Zawodnik zobowiązany jest być w stanie trzeźwym i nie może być pod wpływem żadnych środków odurzających,
h) Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy wyścigu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne.
18. Zawodnicy w poszczególnych kategoriach walczą o następujące nagrody:
a) Zwycięzcy i zwyciężczynie w poszczególnych kategoriach rowery szosowe, rowery inne, kategoria Pniewy otrzymają trofea sportowe za I, II i III miejsce – puchary lub statuetki.
b) Zdobywcy I miejsca w kategorii rowery szosowe, rowery inne otrzymają rowerową koszulkę mistrzowską oraz tytuł mistrza/mistrzyni wielkopolski w kolarstwie szosowym,
c) Zwycięzcy kategorii Pniewy otrzymają koszulkę mistrzowską oraz tytuł mistrza/mistrzyni Pniew,
d) Warunkiem przyznania tytułu mistrzowskiego będzie udział minimum 5 zawodników w danej kategorii,
e) Koszulki będą uszyte po uprzedniej przymiarce, która będzie miała miejsce w trakcie zawodów. Koszulki rozesłane zostaną zwycięzcom w terminie 3 tygodni po zakończeniu zawodów.
f) Organizator podczas dekoracji będzie zakładał zwycięzcom uniwersalną koszulkę wzorowaną koszulką mistrzowską.
19. Warunki techniczne:
a) zakazane są rowery wspomagane elektrycznie lub w jakkolwiek inny mechaniczny sposób,
b) zawodnik zobowiązany jest do startu z oryginalnym numerem startowym wydanym przez Organizatorów,
c) Za stan techniczny roweru odpowiedzialność ponosi uczestnik wyścigu,
d) numer startowy należy zamocować na sztycy pod siodełkiem oraz zawiesić na plecach startującego, aby był czytelny dla sędziów, brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy,
e) warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sztywnego kasku ochronnego,
f) Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu niezależnie od przyczyny wycofania się zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora dzwoniąc pod numer telefonu podany w dniu startu, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej,
g) W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji,
h) Zawody będą przeprowadzane przy otwartym ruchu pojazdów, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce,
i) Uczestnicy zawodów muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań,
j) Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi,
k) Zawodnicy pokonują trasę samodzielnie. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie,
l) Na całej trasie zawodów obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Odstępstwo od tego zakazu powoduje dyskwalifikacje. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania zawodnika z trasy niestosowania się do przepisów regulaminu,
m) Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
n) W szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od Organizatora wyścig może zostać rozegrany w innym, niż planowany terminie, z zachowaniem wpisowego. W takim przypadku uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wycofania się z wyścigu oraz zwrot wniesionego wpisowego.
o) Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność na punkcie kontrolnym oraz w napotkanych po drodze punktach handlowych,
p) Startujący zobowiązani są posiadać telefon komórkowy podczas wyścigu (numer podany w zgłoszeniu).
20. Organizator zapewnia:
a) posiłek regeneracyjny po wyścigu oraz napoje i owoce w punkcie żywieniowym na trasie wyścigu,
b) dostęp do urządzeń sanitarnych,
c) oznakowanie i zabezpieczenie trasy przejazdu uczestników wyścigu, trasa wyścigu będzie oznakowana strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
d) numery startowe wydawane zgodnie z Regulaminem,
e) obsługę sędziowską,
f) pomiar czasu wraz z możliwością dostępu do wyników natychmiast po ukończeniu wyścigu przez zawodnika. Czas ten będzie traktowany jako nieoficjalny do momentu ogłoszenia wyników przez Sędziego Głównego.
g) pomoc medyczną podczas zawodów,
h) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
i) pamiątkowy medal za ukończenie imprezy,
j) imienny dyplom ukończenia maratonu dostępny poprzez stronę https://pulsstory.com
k) upominki od sponsorów (w miarę możliwości).
21. Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.
22. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ukończeniu wyścigu.
23. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.
24. Czas wywieszenia wyników określa Organizator.
25. Najbliższe szpitale
– Szamotuły ul. Sukiennicza 13,
– Międzychód ul. Szpitalna 10.
26. Brak znajomości regulaminu nie chroni przed konsekwencjami jego postanowień.
27. Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania zawodów a wynikające w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości tuż przed startem przez przedstawiciela Komisji Sędziowskiej.
28. W sytuacjach nieopisanych w danym regulaminie decydujący głos ma komisja w składzie:
• Sędzia Główny zawodów,
• Przedstawiciel Organizatora.
29. Wszelkie informacje i wyniki: www.odjechani-team.pl