Deklaracja członkowska

Wszystkich chętnych chcących wstąpić do naszego Stowarzyszenia prosimy, aby wypełnili deklarację członkowską, którą załączamy poniżej.

Prosimy wypełnić ją czytelnie, DUŻYMI LITERAMI. W przypadku osób nieletnich Deklarację podpisuje jeden z Rodziców lub opiekunów prawnych z adnotacją „Wyrażam zgodę”.
Wypełnioną Deklarację należy dostarczyć do naszej siedziby w oryginale. Na jej podstawie Zarząd Stowarzyszenia podejmie decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. O tym fakcie zostaniecie powiadomieni mailowo lub telefonicznie lub za pomocą poczty.
W przypadku odrzucenia wniosku podlega on zniszczeniu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.